P o K u T ________P o K u T________________________
  Trafik Cezası İptalı
 
(Örnektir)

............. TRAFİK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


İTİRAZ EDEN:
ADRESİ :
KONUSU :Trafik Ceza Tutanağına İtiraz

AÇIKLAMALAR:
1-Şahsıma ait ................. tescil plakalı araca ilişkin olarak bilgim dışında ............. günü itibariyle trafik ceza tutanağı düzenlenmiş, bu ceza tutanağı ............tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
2-Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 166 ncı maddesine göre“Tescil plakasına göre tanzim edilen tutanaklar “Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre takip ve tahsil edilir”.
" Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10/a maddesine göre, “Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. Itiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir”.
Tarafıma yasal süre aşıldıktan sonra tebligat yapılmış olup, bu durum yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle ceza tutanağının iptali gerekmektedir.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden dolayı dava konusu trafik ceza tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


İtiraz Eden
İmza


EK :
-Ceza tutanağı fotokopisi
 
  http://www.google.com.tr/  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PoKuT YaYLası